KONTAKT

SLEPTO s.r.o.
Strádova 938/6, České Budějovice CZ
tel: +420 380 428 666 , +420 702 846 070
slepto@slepto.cz

Potřebujete poradit?

 

 

 

 

DOPORUČUJEME


» Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky eshopu SLEPTO.SK

 

 

1. ÚVOD

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež VOP) platia pre nákup v internetovom obchode www.slepto.cz a www.slepto.sk ktorý je prevádzkovaný spoločnosťou SLEPTO, sro, IČO: 03569110 DIČ: CZ03569110 so sídlom U čertíka 220/11, 370 10 české Budějovice, Česká Republika.

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi SLEPTO s.r.o. IČ: 03569110, so sídlom U čertík 220/11, 370 10 České Budějovice (ďalej len "Predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej len "Kupujúci").

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej Republiky. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný rád, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je Kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

 

2. DEFINÍCIE

1. Predávajúci

Predávajúcim je spoločnosť SLEPTO, s.r.o. IČ: 03569110, so sídlom U čertíka 220/11, 370 10 České Budějovice, Česká Republika.

2. Kupujúci

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom sa rozumie: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov predáva Predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy Predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, obidva v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie: osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti), osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri), osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (sem patrí napr. Slobodná povolania ako advokácie a pod.), a osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadi príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Individuálne Zmluva Predávajúceho s Kupujúcim je nadradená obchodným podmienkam.

3. SPOTREBITEĽSKÁ ZMLUVA

Zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. Predávajúci.


 

3. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi Kupujúcich sa riadi zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území České Republiky. Kupujúci svojím slobodným rozhodnutím (stlačením tlačidla) dáva najavo, že si je vedomý všetkých vyššie uvedených skutočností a súhlasí s ďalším spracovaním svojich osobných údajov pre účely obchodnej činnosti prevádzkovateľa tohto eshopu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, máte právo na prístup k údajom a patrí Vám ochrana práv v rozsahu stanovenom zákonom. Tento súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať. Osobné údaje budú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta budú uchovávané a nebudú prístupné aplikáciami tretích osôb.

Prevádzkovateľ tohto eshopu je správcom a súčasne spracovateľom osobných údajov v zmysle vyššie uvedeného zákona. Tieto stránky obsahujú platné identifikačné údaje prevádzkovateľa eshopu a aktualizovaný zoznam kontaktov pre styk s Kupujúcimi. Spoločnosť SLEPTO s.r.o. je evidovaná v Registri správcov Úradu pre ochranu osobných údajov pod registračným číslom 00055821 s dátumom registrácie 3.12.2014.

Poskytnuté osobné údaje je Predávajúci / Prevádzkovateľ oprávnený využiť nad rámec spracovania nutného pre uzatvorenie a plnenie zmluvy len za podmienok uvedených nižšie.

Správca týmto informuje subjekt údajov a poskytuje mu výslovné poučenie o právach vyplývajúcich zo zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, tj. najmä o tom, že poskytnutie osobných údajov správcovi je dobrovoľné, že subjekt údajov má právo k ich prístupu , má právo vyššie uvedený súhlas kedykoľvek písomne ​​odvolať na adrese správcu a ďalej má právo v prípade porušenia svojich práv obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov a požadovať primeranú nápravu, ktorou je napr. zdržanie sa takého konania správcom, odstránenie vzniknutého stavu, poskytnutie ospravedlnenia , vykonanie opravy či doplnenie, zablokovanie, likvidácia osobných údajov, zaplatenie peňažnej náhrady, ako aj využitie ďalších práv vyplývajúcich z § 11 a 21 tohto zákona. Pokiaľ si Kupujúci praje opraviť osobné údaje, ktoré o ňom Prevádzkovateľ alebo Predávajúci spracováva, môže ho o to požiadať na emailovej adrese slepto@slepto.cz alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese Prevádzkovateľa alebo Predávajúceho.

 


4. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Objednávku je Kupujúci oprávnený zaslať Predávajúcemu iba skrze objednávkový systém eshopu, alebo priamo na email slepto@slepto.cz.

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru Predávajúcim na stránky www.slepto.cz a www.slepto.sk kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky Predávajúcim. Toto prijatie Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú Zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku, pričom kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť tiež len v jazyku slovenskom. Spotrebiteľ, ktorý má trvalé bydlisko v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, popr. ktorý je občanom členského štátu Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, potvrdením objednávky súhlasí s uzatvorením kúpnej zmluvy v českom jazyku. Po uzavretí kúpnej zmluvy nie je možné zisťovať, či pri spracovaní dát pred podaním objednávky vznikli chyby, prípadne tieto chyby opravovať. Uzavretá kúpna zmluva je Predávajúcim archivovaná a je po vyžiadanie Kupujúcemu prístupná v lehote 1. roka odo dňa jej podpisu.5. CENA A PLATBA

Ponuka a ceny uvádzané na eshopu predajcu sú zmluvné, konečné, vždy aktuálne a platné, a to po dobu, kedy sú takto Predávajúcim v internetovom obchode ponúkané. Náklady na dopravu sú uvedené v časti "Dodacia lehota a podmienky dodania". Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku nesie Kupujúci. Konečná kalkulovaná cena po vyplnení objednávkového formulára je už uvedená aj vrátane dopravného. Ako cena pri uzavretí zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim platí cena uvedená pri tovare v čase objednávania tovaru kupujúcim.

Daňový doklad na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim slúži zároveň aj ako dodací list. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ nie je toto dohodnuté inak.

V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu a Predávajúci následne nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, vráti Predávajúci bezodkladne plnenia Kupujúcemu dohodnutým spôsobom. Lehota na vrátenie vynaložených prostriedkov je závislá od zvoleného spôsobu ich vrátenia, nesmie však prekročiť dobu 30 dní od okamihu, kedy táto nemožnosť vznikla.

Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

Platba vopred bankovým prevodom

Platba na dobierku


 

6. DODACIE TERMÍN A PODMIENKY DODANIA

Predávajúci splní dodávku tovaru odovzdaním tohto tovaru kupujúcemu, alebo odovzdaním tovaru prvému dopravcovi, tým tiež prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na veci. Dostupnosť produktu je uvedená vždy v detaile tohto produktu. Dodacia lehota je závislá od dostupnosti produktu, platobných podmienkach a podmienkach dodania, a činí maximálne 2 týždne. V bežných prípadoch tovar expedujeme do 2 - 5 pracovných dní od uhradenia plnej výšky kúpnej ceny. Konečný termín dodania je vždy uvedený v emaile, ktorým sa potvrdzuje objednávka. Súčasťou dodávky nie je inštalácia zakúpeného tovaru. Spoločne so zásielkou obdrží Kupujúci daňový doklad / faktúru.

Dodacia lehota začína pri tovare, ktorý bude Kupujúcim hradená pri prevzatí, tj. Na dobierku, plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa článku IV. týchto VOP. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, tj. Od pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

Predávajúci akceptuje nasledujúce dodacie podmienky:

- PPL ( pre ČR )

- INTIME ( pre Slovensko )

V prípade výmeny tovaru v lehote 14-tich dní od zakúpenia tovaru sú Kupujúcemu účtované náklady na poštovné, a to pri každom jednotlivom zaslaní tovaru smerom ku Kupujúcemu.

V prípade vrátenia tovaru Kupujúcim Predávajúcemu do 14tich dní hradí náklady na poštovné Kupujúci.


 

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci (fyzická osoba nepodnikateľ) má právo odstúpiť od Zmluvy aj bez udania dôvodu, a to v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (dodávky poslednej časti Tovar). Kupujúci zároveň berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka, nemožno odstúpiť:

a) od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,

b) od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodanie nenávratne zmiešaná s iným tovarom,

c) od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

d) od kúpnej zmluvy pokiaľ bolo zákazníkovi dodaný tovar, ktorý sa objednávalo zakázkovo len na požiadavky zákazníka

e) od kúpnej zmluvy, ak je tovar použitý, znečistené alebo bolo znehodnotené (odmotaní z role, otvorenie lepidlá, porušený obal a pod.) a tovar nie je už možné ďalej plnohodnotne použiť.


 

8. REKLAMÁCIE

Reklamácia je možná len po zaslaní celej reklamovanej zásielky späť na adresu Predávajúceho vrátane písomného vyplnenia reklamačného formulára Predávajúceho, ktorý je k stiahnutiu na stránkach www.slepto.cz/reklamace, ktorý je zaslaný spoločne s reklamovaným tovarom. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní od obdržania reklamácie. Telefonická alebo iná reklamácie nie je možná.

Oprávnenosť či neoprávnenosť reklamácie vždy posudzuje výrobca, dovozca tovaru alebo oprávnená osoba, ktorý vydá svoje písomné stanovisko k reklamácii. V prípade, že bude reklamácia uznaná ako oprávnená, bude Vám zaslaný nový výrobok, nový kus alebo vrátená kúpna cena na Váš bankový účet. Vrátenie peňazí pomocou zloženky nie je možný. V prípade oprávnenej reklamácie majú naši zákazníci nárok na úhradu vzniknutých nákladov spojených s reklamáciou (poštovného) v primeranej výške. V prípade neoprávnenej reklamácie môže predávajúci naúčtovať Kupujúcemu vzniknuté prepravné náklady.